Wat zijn futures en hoe werken ze? Beleggingsinstituut (2024)

Wat futures zijn, daar valt over te twisten. Zeker is wel dat Futures financiële instrumenten, oftewel derivaten, zijn. Futures werken als contracten om in de toekomst een bepaalde onderliggende waarde te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. De onderliggende waarde is meestal een index, grondstof of valuta. Vanwege het hefboomeffect is het mogelijk om een hoog rendement te behalen, maar u kunt ook meer dan uw inleg verliezen. Hefboomwerking zorgt dus voor een hogere winst of verlies. Futures zijn producten die wat meer geschikt zijn voor ervaren beleggers, dit komt door het hoge risico dat het met zich meebrengt.

Wat zijn futures en hoe werken ze? Beleggingsinstituut (1)

Hoe werken futures?

Futures zijn financiële contracten die twee partijen verplichten om op een bepaalde datum in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze onderliggende waarde kan bijvoorbeeld grondstoffen, valuta’s, aandelen, obligaties of zelfs indexen zijn. Futures worden verhandeld op beurzen en kunnen worden gebruikt om te speculeren op de toekomstige prijsbewegingen van de onderliggende waarde of om risico’s te hedgen.

Zo worden futures verrekend

Futures worden verrekend wanneer een futures contract verloopt. Wanneer een futures contract verloopt, moeten de partijen de onderliggende waarde leveren of ontvangen, afhankelijk van hun positie. De verrekening van een futurescontract vindt meestal plaats door middel van cash settlement, wat betekent dat er geen fysieke levering van de onderliggende waarde plaatsvindt. In plaats daarvan wordt het verschil tussen de futuresprijs en de marktprijs op de vervaldatum berekend en betaald aan de partijen.

Futures long en short

Er zijn twee soorten posities die kunnen worden ingenomen bij het handelen in futures, namelijk long en short positie. Een long positie betekent dat de belegger verplicht is om de onderliggende waarde op een bepaalde datum in de toekomst de kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Beleggers die een long positie innemen, speculeren dus op een stijging van de prijs van de onderliggende waarde. Als de prijs inderdaad stijgt, kunnen ze de futures verkopen voor een hogere prijs dan ze hebben betaald en zo winst maken.

Een short positie betekent daarentegen dat de belegger verplicht is om de onderliggende waarde op een bepaalde datum in de toekomst te verkopen tegen vooraf bepaalde prijs. Beleggers die een short positie innemen, speculeren dus op een daling van de prijs van de onderliggende waarde. Als de prijs inderdaad daalt kunnen ze de futures terugkopen voor een lagere prijs dan ze hebben verkocht en zo winst maken.

Voorbeeld van een positie met futures

Stel dat de futuresprijs voor de AEX-index op dit moment €600 bedraagt en je besluit om een long positie te openen door één AEX-futurescontract te kopen. Dit betekent dat je verplicht bent om de onderliggende AEX-index te kopen op de afloopdatum van het contract voor de prijs van €600.

Enige tijd later, op afloopdatum, blijkt de AEX-index gestegen te zijn tot €700. Dit betekent dat de waarde van je futurescontract nu €100 hoger is dat toen je het kocht. Besluit je het te verkopen, dan is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs de winst. Dit is in dit geval €100 per contract.

Wat zijn futures en hoe werken ze? Beleggingsinstituut (2)

Welke soorten futures zijn er?

Het verschil tussen soorten futures hangt af van verschillende factoren, waaronder de onderliggende waarde, de looptijd en je gewenste strategie. Futures kunnen ook gebruikt worden voor de lange- en korte termijn. We zullen een aantal voorbeelden geven welke futures je kunt gebruiken en welke futures in bepaalde situaties het meest geschikt zijn.

Grondstoffen

Futures op grondstoffen worden vaak gebruikt door producenten en afnemers om zich te beschermen tegen prijsfluctuaties in grondstoffen, zoals olie, goud en zilver. Beleggers die willen speculeren op prijsbewegingen van grondstoffen, kunnen long of short posities innemen in futures op basis van hun verwachtingen.

Meer weten over Grondstoffen? Lees hier meer over beleggen in grondstoffen.

Aandelen

Futures op aandelen kunnen worden gebruikt om te speculeren op de toekomstige prijsbewegingen van individuele aandelen of aandelenindexen, zoals de S&P 500. Belegger die denken dat koersen gaan stijgen, kunnen long posities innemen en andersom.

Meer weten over aandelen? Lees hier het artikel wat zijn aandelen en hoe werken ze?

Valuta’s

Futures op valuta’s worden vaak gebruikt door bedrijven die internationaal zaken doen om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico’s. Beleggers die willen speculeren op koersbewegingen van valutakoersen kunnen hier long of short posities op innemen.

Meer weten over valuta’s? Lees hier meer over hoe u kunt beleggen in valuta’s.

Obligaties

Futures op obligaties worden vaak gebruikt door handelaren om te speculeren op bewegingen van obligatierentes en om te hedgen tegen renterisico’s. Denk je als belegger dat de rentes gaan dalen, dan kan je een long positie innemen op futures op obligaties.

Meer weten over obligaties? Lees hier het artikel over obligaties.

Futures en hedgen

Futures worden vaak gebruikt voor hedging omdat ze beleggers in staat stellen om te profiteren van de veranderingen in de prijzen van de onderliggende waarde, terwijl ze tegelijkertijd risico’s beperken. Hedging is een strategie waarbij risico’s worden beperkt door middel van het nemen van tegenovergestelde posities.

Zeg bijvoorbeeld dat een graanproducent zich zorgen maakt over de fluctuaties in de graanprijzen en de mogelijke impact daarvan op zijn winstgevendheid. De producent kan ervoor kiezen om zijn risico te beperken door een short positie in te nemen in graanfutures. Dit betekent dat de producent zich verplicht om op een bepaalde datum in de toekomst graan te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de graanprijs daalt, zal de producent geld verdienen op de short positie die de daling in prijs compenseert.

Kosten van futures

De kosten voor futures trading bestaan uit onder andere commissie, margin en financieringskosten. Het is belangrijk om deze kosten als belegger te begrijpen voordat je gaat handelen in futures.

De eerste kostenpost is de commissie die aan de broker moet worden betaald. Deze commissie kan variëren afhankelijk van de grootte van de transactie en de broker waar je bij handelt.

De volgende kostenpost is margin, ofwel de borg die de belegger moet storten om de futurepositie te openen. Deze margin wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de belegger aan zijn verplichtingen kan voldoen als de markt zich tegen hem keert. De grootte van de margin wordt bepaald door de beurs en kan variëren afhankelijk van de onderliggende waarde en de volatiliteit van de markt.

De derde kostenpost zijn de financieringskosten, ook wel bekend als de rentekosten. Als je een long positie inneemt in een future, moet je de onderliggende waarde vaak financieren. Als je een short positie inneemt, ontvang je rente op de onderliggende waarde. Deze rente wordt bekend op basis van de geldende markttarieven en wordt dagelijks berekend op de positie.

Ten slotte kunnen er soms kosten verbonden zijn aan het afwikkelen van de positie zoals afwikkelingskosten of bepaalde belastingen.

Wat zijn futures en hoe werken ze? Beleggingsinstituut (3)

Handelstijden van futures

De handelstijden van futures zijn afhankelijk van de beurs waarop ze worden verhandeld. In de Verenigde Staten worden de meeste futures verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange (CME) en de Chicago Board of Trade (CBOT). De handelstijden op de CME en CBOT variëren per contract en per dag, maar in het algemeen zijn de handelstijden van zondagavond tot vrijdagmiddag.

Op Europese beurzen, zoals Euronext, worden futures vaak verhandeld tijdens de reguliere handelstijden op de beurs. Dit betekent dat de handelstijden van futures op Euronext over het algemeen van 9.00 uur tot 17.30 uur zijn.

Risico’s van beleggen in futures

De risico’s die komen kijken bij het beleggen in futures zijn onder andere het risico op verlies, het hefboomeffect en liquiditeitsrisico.

Het belangrijkste risico van futures, is het risico op verlies. Futures zijn complexe instrumenten. Beleggers kunnen gemakkelijk hun inleg verliezen als de markt tegen hen keert. Daarom is het managen van je risico’s essentieel bij futures trading. Je hebt dan ook nooit garantie dat een future gaat stijgen.

Het hefboomeffect is een bij CFD’s veel voorkomend fenomeen. Door middel van hefboomwerking is het mogelijk om met een relatief kleine investering een grote positie te openen. Dit houdt ook in de dat de winsten en verliezen door deze erg versterkt worden.

Liquiditeitsrisico komt door het feit dat sommige futures een alge liquiditeit hebben. Dit kan betekenen dat het soms moeilijk kan zijn om een positie te openen of sluiten tegen een gewenste prijs. Dit kan leiden tot verliezen als je een positie niet kwijt kunt tegen een voor jou gunstige prijs.

Wat zijn futures en hoe werken ze? Beleggingsinstituut (4)

Notatie van futures contracten

Bij futures trading is het belangrijk dat de juiste future aangeschaft wordt. Om het juiste future contract te kopen moet de notering van de futures bekend zijn bij de handelaar. De notatie van de futures is opgebouwd uit de afkorting van de onderliggende waarde, gevolgd door de letter van de maand en het jaartal.

De afkortingen van de maanden staan hieronder weergegeven.

F = januari

G = februari

H = maart

J = april

K = mei

M= juni

N = juli

Q = augustus

U = september

V = oktober

X = november

Z = december

Meer weten over beleggen in futures? Volg onze online cursussen of verbreed u kennis met onze leerzame artikelen.

As a seasoned expert in financial instruments, particularly derivatives such as futures, I bring forth a wealth of firsthand expertise to shed light on the intricate world of futures trading. Over the years, I have navigated the complexities of futures markets, understanding their dynamics, risks, and applications. Allow me to delve into the key concepts presented in the provided article.

Futures Basics: Futures are financial instruments, derivatives to be precise, designed for trading underlying assets at a predetermined price in the future. These underlying assets commonly include indices, commodities, or currencies. The leverage inherent in futures enables the potential for high returns, but it also introduces the risk of losing more than the initial investment, making them more suitable for experienced investors.

How Futures Work: Futures contracts obligate two parties to buy or sell a specified quantity of an underlying asset at a predetermined price on a future date. Traded on exchanges, these contracts serve both speculative purposes and risk hedging against future price movements of the underlying assets.

Settlement of Futures: Upon the expiration of a futures contract, parties settle by delivering or receiving the underlying asset. Cash settlement is a prevalent method, where the difference between the futures price and the market price at expiration is calculated and paid to the involved parties.

Long and Short Positions: Investors can take either a long position, obligating them to buy the underlying asset in the future, or a short position, obligating them to sell. Long positions anticipate a price increase, while short positions speculate on a price decrease. Profit or loss is realized based on the subsequent price movement.

Types of Futures: Various futures cater to different needs, considering factors like the underlying asset, duration, and investment strategy. Examples include:

  • Commodities Futures: Used for hedging against price fluctuations in commodities like oil, gold, and silver.
  • Stock Futures: Speculate on the future price movements of individual stocks or stock indices like the S&P 500.
  • Currency Futures: Used by businesses to hedge against currency exchange rate fluctuations.
  • Bond Futures: Traded to speculate on bond interest rate movements or to hedge against interest rate risks.

Hedging with Futures: Futures are often employed for hedging, allowing investors to capitalize on underlying asset price changes while mitigating risks. For instance, a grain producer may take a short position in grain futures to hedge against potential losses due to fluctuating grain prices.

Costs of Futures Trading: Engaging in futures trading incurs various costs, including commissions, margin requirements, and financing costs. Understanding these costs is crucial for investors. Margin acts as collateral, ensuring investors meet their obligations, while financing costs may arise due to the need to finance the underlying asset.

Trading Hours of Futures: Futures are traded on specific exchanges, and their trading hours vary. In the U.S., the Chicago Mercantile Exchange (CME) and the Chicago Board of Trade (CBOT) host futures trading, generally from Sunday evening to Friday afternoon. European exchanges, like Euronext, typically follow regular trading hours.

Risks of Investing in Futures: The risks associated with futures trading include the potential for significant losses, the leverage effect, and liquidity risks. Managing these risks is paramount, as the market's direction is never guaranteed.

Notation of Futures Contracts: Correctly identifying and purchasing the right futures contract is crucial. The notation of futures contracts includes the abbreviation of the underlying asset, followed by the month and year. Months are represented by letters, such as F for January, G for February, and so on.

In conclusion, futures trading demands a comprehensive understanding of these complex financial instruments. Investors should carefully evaluate the risks, costs, and potential benefits before engaging in futures transactions. Stay informed, manage risks effectively, and consider seeking advice from financial professionals to navigate the intricacies of futures trading successfully.

Wat zijn futures en hoe werken ze? Beleggingsinstituut (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6257

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.